English
Česky
Licensing of our software

1. Základní ustanovení
Tato dohoda je uzavírána mezi společností Lizard Software s.r.o. – www.lizard-sw.com, jako producentem software (dále jen "program") a Vámi, jako legálním vlastníkem nebo jeho zákonným zástupcem počítače, na němž je kopie programu instalována (dále jen "uživatel"). Kladným potvrzením licenční smlouvy souhlasíte se všemi jejími body. Zapotvrzení souhlasu se považuje první spuštění programu na Vašem počítači.

2. Program
Program JE volně šiřitelný software za předpokladu, že jej Lizard Software s.r.o. uveřejní ke stažení na svých webových stránkách www.lizard-sw.com bez jakýchkoliv dalších poznámek. Program pak lze volně šířit i bez předchozího písemného svolení Lizard Software s.r.o. Verze programu je poskytována bezplatně po neomezenou dobu od instalace na počítači až do případné změny, která se může objevit na těchto stránkách.

3. Copyright
Práva k programu i všem jeho částem jsou vlastnictvím Lizard Software s.r.o. , a/nebo jeho dodavatelů. Program je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.

4. Ostatní omezení
Není dovoleno převádět získanou licenci na třetí stranu, půjčovat nebo pronajímat třetí straně. Není dovoleno program upravovat, a nebo provádět jeho zpětnou analýzu nebo zahrnovat do jiných programových produktů a šířit programy takto vzniklé.

5. Vlastnictví
Veškerý software, který byl a bude vyvinut společností Lizard Software s.r.o. je vždy ve výhradním vlastnictví společnosti Lizard Software s.r.o., to i v případě, že za něj zákazník zaplatí nebo si jej nechá vyvinout na zakázku společností Lizard Software s.r.o. Toto ustanovení platí vždy, pokud není v závazné objednávce podepsané oběma stranami uvedeno jinak. Pak se vlastnické právo řídí touto dohodou.

6. Multilicenční užití
Program s přiděleným unikátním licenčním číslem je dovoleno používat na více jak jednom počítači pouze v maximálním počtu kopií daných písemným prohlášením producenta (multilicenčním listem) - společností Lizard Software s.r.o.

7. Ukončení platnosti smlouvy
Smlouva pozbývá platnosti v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. Při ukončení platnosti MUSÍ být vymazány všechny kopie programu, které se vztahují k licenci udělené touto smlouvou. Při porušení licence má společnost Lizard Software s.r.o. na odškodnění dle rozsahu způsobené škody/újmy vůči společnosti Lizard Software s.r.o.

8. Omezení záruky
Lizard Software s.r.o., nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím tohoto programu na počítači uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto programu.

9. Obchodní a technická podpora
Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti používání programu, kontaktujte obchodní oddělení Lizard Software s.r.o. Svoje technické dotazy prosím směřujte na zákaznickou a technickou podporu.

Lizard Software s.r.o. pro rok 2011 a dále
info@lizard-sw.com

What we do...
image
Programming in C#

Writing software in the last versions of .NET

image
Linux is COOL

Writing software for Linux, with which we are good friends ... Windows and Linux and interconnected solutions

image
Programming PLC

Automation is our hobby, PLC, CNC, Simatic ... all this is our passion!

image

We provide consultation and design through computer technology ... from licensing, through hardware / software to security